Книги о Памире

В царстве архаров

В царстве архаров

В книге профессора Кирилл Станюковича собраны рассказы об экспедициях автора на Памир. Рассказы: По западному Пшарту, Вниз через снега и перевалы, В царстве архаров,Алай–страна отгонных пастбищ, Маркансу, Кара-Куль–черное озеро, Бартанг–страна оврингов, Какие они все-таки странные, Вниз через снега и перевалы.

ПАМИР КАЙРЫКТАРЫ

ПАМИР КАЙРЫКТАРЫ

Акын Өскөнбай Бердибаев бул китебинде тоолордон алган эргүүлөрү менен тоо ырларын жазган жана ошондой эле кыйырдагы кыргыздардын үрп-адатын, каада салтын, этнографиясын терең чагылтырып кеткен.

ЛИРИЧЕСКИЙ МИР СТИХОВ М.ТОЙЧИЕВА КАК ПОЭТА БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ЛИРИЧЕСКИЙ МИР СТИХОВ М.ТОЙЧИЕВА КАК ПОЭТА БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В идейно-тематическом содержании творческогомира поэта важное место занимает проблема изображения пространства родной земли, того уголка на земномшаре, где родился и вырос автор лирического произведения...

ПАМИРДЕН УЗАГАН КӨЧ

ПАМИРДЕН УЗАГАН КӨЧ

Өскөнбай Бердибаев: "Памирден узаган көч" Тоо элинин жаңы үмүтү, кубанычы, баштан өткөргөн кыйынчылыктары, тагдыры, келечеги, сагынычы, максаты, болуп өткөн доордун тарых барактарына чындык сыясына чыланып жазылып калды.

ТҮБӨЛҮК ӨЧПӨС ИЗДЕР

ТҮБӨЛҮК ӨЧПӨС ИЗДЕР

Акын Ө.Бердибаевтин бул китеби Социалисттик Эмгектин Баатыры жана Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Апыш Койчумановдун 100 жылдык мааракесине арналып жазылды. Китеп окурмандардын кеңири чөйрөсүнө араналат.

Страница 1 из 7