ПАМИР КАЙРЫКТАРЫ

Акын Өскөнбай Бердибаев бул китебинде тоолордон алган эргүүлөрү менен тоо ырларын жазган жана ошондой эле кыйырдагы кыргыздардын үрп-адатын, каада салтын, этнографиясын терең чагылтырып кеткен.